Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Kąkolewnica

Logo - Urząd Gminy Kąkolewnica

Skarbnik Gminy

Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Okres Kolejność Zdjecie Dane
AGNIESZKA FIJAŁEK-ŁADNA Skarbnik 0 2
Stanowisko
Skarbnik
Telefon
83 344 80 35
Obowiązki

1.    Do zadań Skarbnika Gminy (Głównego księgowego budżetu Gminy Kąkolewnica) należy:
1)    kierowanie pracą Referatu Finansowo – Podatkowego,
2)    wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
3)    nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy,
4)    nadzorowanie gospodarowania środkami budżetowymi Gminy Kąkolewnica,
5)    kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
6)    kontrasygnowanie czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek, jak również udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji,
7)    organizowanie i nadzorowanie bieżącej działalności finansowej Gminy Kąkolewnica,
8)    koordynowanie, nadzorowanie i współdziałanie w opracowywaniu projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej,
9)    przygotowywanie projektów zmian do budżetu Gminy i wieloletniej prognozy finansowej,
10)    współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,
11)    prowadzenie rachunkowości jednostki,
12)    wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
13)    dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
14)    dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
15)    przyjmowanie do realizacji dyspozycji wypłaty rachunków oraz pozostałych dokumentów księgowo-bankowych,
16)    nadzorowanie spraw dotyczących podatków i opłat lokalnych,
17)    wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub z upoważnienia Wójta.
2.    Skarbnika Gminy w razie jego nieobecności zastępuje upoważniony pracownik ds. księgowości budżetowej, który wykonuje czynności wynikające z art. 54 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.,poz. 2077, z późn. zm.).
3.    W celu realizacji swoich zadań Skarbnik Gminy ma prawo żądać od kierowników komórek organizacyjnych Urzędu w formie ustnej lub pisemnej, niezbędnych informacji i wyjaśnień, jak również udostępniania do wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji i wyjaśnień.