Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Kąkolewnica

Logo - Urząd Gminy Kąkolewnica

Sekretarz Gminy

Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Okres Kolejność Zdjecie Dane
Marcin CZYŻAK Sekretarz Gminy 0 1
Imię i nazwisko
Stanowisko
Sekretarz Gminy
Telefon
83 372 20 88
Obowiązki

1.    Do zadań Sekretarza Gminy należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:
1)    Kierowanie pracą referatu administracji i oświaty,
2)    zapewnienie zgodności działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,
3)    prowadzenie spraw Gminy wynikających z upoważnienia Wójta,
4)    opracowywanie projektów Statutu Gminy, Regulaminu Organizacyjnego Urzędu i innych aktów wewnętrznych w zakresie organizacji Urzędu oraz projektów zmian w tych dokumentach, w tym projektów podziału referatów na stanowiska pracy,
5)    nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,
6)    nadzór nad realizacją polityki zarządzania zasobami ludzkimi w zakresie powierzonym przez Wójta,
7)    nadzorowanie przestrzegania zasad rzetelnego, terminowego i zgodnego z prawem załatwiania spraw interesantów przez Urząd,
8)    kontrola nad przestrzeganiem dyscypliny pracy w Urzędzie,
9)    nadzór nad przestrzeganiem procedur administracyjnych obowiązujących w toku wykonywania zadań Urzędu,
10)    nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej,
11)     nadzór nad poprawnością legislacyjną i merytoryczną przygotowywanych projektów pism i decyzji oraz projektów aktów prawnych Wójta i Rady,
12)    opracowywanie projektów zakresów czynności dla kierowników referatów i ich aktualizacja,
13)    nadzór nad wykonywaniem uchwał Rady i wniosków komisji,
14)    nadzór nad realizacją zarządzeń Wójta,
15)    zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkiego rodzaju informacji o charakterze publicznym na terenie Gminy,
16)    koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami do organów samorządowych, Sejmu RP, Senatu RP, Prezydenta RP, Parlamentu Europejskiego oraz związanych z przeprowadzeniem referendum krajowego i lokalnego,
17)    wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu bezpośrednio mu podległych,
18)    nadzór zad zapewnieniem bezpłatnego dowozu dzieci do i ze szkoły,
19)     przygotowania i prowadzenia pełnej dokumentacji związanej ze zwrotem kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych do placówek wskazanych w orzeczeniach oraz uczniów, dla których Gmina nie zapewnia dowozu (przygotowywanie umów, decyzji, zatwierdzanie druków potwierdzających dowóz),
20)    koordynowanie kontroli zarządczej, której celem jest zapewnienie w szczególności:
a) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
b) skuteczności i efektywności działania,
c) wiarygodności sprawozdań,
d) ochrony zasobów,
e) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
f) efektywności i skuteczności przepływu informacji,
g) zarządzania ryzykiem,
21)    udział w Zespole Zarządzania Kryzysowego,
22)    wydawanie wymaganych zaświadczeń i poświadczeń urzędowych,
23)    przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
24)    nadzór nad udostępnianiem informacji publicznej za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej,
25)    pełni funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, w szczególności:
a)    nadzoruje stosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych,
b)    nadzoruje zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieupoważnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
c)    podejmuje odpowiednie działania w wypadku wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczeń lub podejrzenia naruszenia,
d)    nadzoruje przestrzeganie procedur określających częstotliwość ich zmiany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.
26)    pełni funkcję pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w szczególności:
a)    zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
b)    zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne,
c)    zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,
d)    kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
e)    opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji Wójta, Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji,
f)    opracowywanie sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne" oraz dokumentacji określającej poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą,
g)     opracowywanie instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone" oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony,
h)    prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych i wydawanie zaświadczeń o odbytym szkoleniu,
i)    prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających,
j)    przechowywanie akt zakończonych postępowań sprawdzających, które łączą się z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” i „zastrzeżone”,
k)    prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w Urzędzie albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto,
l)    przekazywanie ABW danych do ewidencji osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufnej lub wyższej, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, o których mowa w art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych na podstawie wykazu, o którym mowa w pkt 10,
m)    podejmowanie działań wyjaśniających okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych z powiadomieniem Wójta, a w przypadku naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą „poufne" lub wyższą, również właściwej służby ochrony państwa; n) archiwizowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami; o) współpraca w zakresie ochrony informacji niejawnych z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa,
n)    informowanie na bieżąco Wójta o przebiegu współpracy ze służbami ochrony państwa,
o)    wydawanie lub odmowa wydania poświadczenia bezpieczeństwa; s) wyznaczanie pracownika przejmującego stanowisko ds. przetwarzania informacji niejawnych w przypadku czasowej nieobecności zatrudnionego tam pracownika, z zachowaniem wymogu by wyznaczony pracownik posiadał stosowne poświadczenie bezpieczeństwa, zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, przyjmował stanowisko protokolarnie i wchodził w skład Pionu Ochrony Informacji Niejawnych,
p)    analizowanie oświadczeń majątkowych składanych Wójtowi przez osoby pełniące funkcje publiczne,
q)    prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem oświadczeń lustracyjnych od Skarbnika,
r)    nadzór nad przestrzeganiem ustawowych zakazów dotyczących ograniczenia działalności gospodarczej wynikających z przepisów prawa.
27)    pełni funkcję Administratora Systemu Teleinformatycznego,
28)    organizowanie współpracy Gminy z zagranicą,
29)    wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta określonych w formie zarządzenia.