Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Kąkolewnica

Logo - Urząd Gminy Kąkolewnica

Wójt Gminy

Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Okres Kolejność Zdjecie Dane
Anna Mróz Wójt Gminy 0 1 mgr inż. Anna Mróz
Imię i nazwisko
Stanowisko
Wójt Gminy
Obowiązki

 

 

 

1.    Do kompetencji Wójta należy w szczególności:
1)     kierowanie Urzędem,
2)    reprezentowanie Gminy na zewnątrz,
3)    kierowanie bieżącymi sprawami Gminy,
4)    przygotowywanie i przedkładanie Radzie projektów uchwał,
5)    określanie sposobu wykonywania uchwał Rady,
6)     opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
7)     wykonywanie budżetu,
8)     zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
9)     gospodarowanie mieniem komunalnym,
10)    składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem i udzielanie upoważnień w tym zakresie,
11)    wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
12)    udzielanie upoważnień kierownikom referatów i innym pracownikom Urzędu do wydawania w imieniu Wójta decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
13)    podawanie do publicznej wiadomości uchwał Rady, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
14)    podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,
15)    reprezentowanie Gminy w postępowaniu sądowym i administracyjnym, a także przed Trybunałem Konstytucyjnym,
16)    rozpatrywanie skarg i wniosków w sprawach działalności Urzędu,
17)     określanie polityki kadrowej i płacowej,
18)    podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
19)    wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
20)    zatwierdzanie i podpisywanie przygotowanych przez kierowników referatów zakresów czynności pracowników Urzędu,
21)    dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych kadry kierowniczej Urzędu i kierowników referatów bezpośrednio podległych oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
22)     zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie referaty Urzędu oraz ich pracowników,
23)    koordynowanie działalności referatów Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
24)    rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi referatami, w szczególności dotyczących podziału zadań,
25)    nadzorowanie organizacji pracy i realizacji zadań Urzędu,
26)    udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
27)    czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu;
28)    wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy,
29)    kierowanie wykonywaniem zadań obronnych,
30)    kierowanie w czasie stanu klęski żywiołowej działaniami prowadzonymi na obszarze Gminy w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia,
31)    przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od Zastępcy Wójta, Sekretarza, Skarbnika, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, członków organów zarządzających gminną osobą prawną oraz pracowników Urzędu upoważnionych do wydawania w imieniu Wójta decyzji administracyjnych,
32)    wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Rady.
2.    Wójt może powierzyć prowadzenie spraw w swoim imieniu Zastępcy Wójta lub Sekretarzowi.