Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Kąkolewnica

Logo - Urząd Gminy Kąkolewnica

Rok 2015

Rok 2015

Lp.

Nr i data

Uchwały Rady Gminy Kąkolewnica

 

 

w sprawie

Ogłoszenie

uchwały

w Dzienniku

Urzędowym

Województwa

Lubelskiego

Data wejścia w

życie uchwały

1

IV/16/2016

z dnia

4.02.2015

Określenia przystanków komunikacyjnych , których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Kąkolewnica oraz warunków i zasad korzystania z nich

Dziennik Urzędowy

Województwa

Lubelskiego z dnia

9.03.2015.

poz. 826

Wchodzi w życie

po upływie 14 dni

od dnia ogłoszenia

tj. 24.03.2015 r

2.

VII/33/2015

z dnia

18.05.2015

Ustalenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Kąkolewnica w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kąkolewnica

Dziennik Urzędowy

Województwa

Lubelskiego

z dnia

24.06.2015

poz. 2052

Wchodzi w życie

po upływie 14 dni

od dnia ogłoszenia

tj.9.07.2015 r

3.

VII/35/2015

z dnia

18 .05.2015

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kąkolewnica

Dziennik Urzędowy

Województwa

Lubelskiego

z dnia

15.07.2015

poz. 2342

Wchodzi w życie

po upływie 14 dni

od dnia ogłoszenia

tj.30.07.2015 r

4.

XII/52/2015

z dnia

25.11.2015

Obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego do obliczenia podatku rolnego na 2016 rok

Dziennik Urzędowy

Województwa

Lubelskiego

z dnia

7.12.2015

poz. 4446

Wchodzi w życie

po upływie 14 dni

od dnia ogłoszenia

tj.22.12.2015 r

5.

XII/53/2015

z dnia

25.11.2015

Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Kąkolewnica na rok 2016

Dziennik Urzędowy

Województwa

Lubelskiego

z dnia

7.12.2015

poz. 4447

Wchodzi w życie

po upływie 14 dni

od dnia ogłoszenia

tj.22.12.2015 r

6

XII/54/2015

z dnia

25.11.2015

Określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 na terenie Gminy Kąkolewnica

Dziennik Urzędowy

Województwa

Lubelskiego

z dnia

7.12.2015

poz. 4448

Wchodzi w życie

po upływie 14 dni

od dnia ogłoszenia

tj.22.12.2015 r

7.

XII/55/2015

z dnia

25.11.2015

Określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego

Dziennik Urzędowy

Województwa

Lubelskiego

z dnia

7.12.2015

poz. 4449

Wchodzi w życie

po upływie 14 dni

od dnia ogłoszenia

tj.22.12.2015 r

8.

XII/62/2015

z dnia

25.11.2015

Postanowienia odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne

Dziennik Urzędowy

Województwa

Lubelskiego

z dnia

15.12.2015

poz. 4995

Wchodzi w życie

po upływie 14 dni

od dnia ogłoszenia

tj.30.12.2015 r nie wcześniej jednak niż 1 stycznia 2016 roku

9.

XII/63/2015

z dnia

25.11.2015

Zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kąkolewnica

Dziennik Urzędowy

Województwa

Lubelskiego

z dnia

17.12.2015

poz. 5187

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od

dnia ogłoszenia tj.

2.01.2016 r. nie wcześniej jednak niż 1 stycznia 2016 roku

Zmiana uchwały nr

XX/141/2013 z dnia

15.03.2013 r.

10.

XII/64/2015

z dnia

25.11.2015

Określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dziennik Urzędowy

Województwa

Lubelskiego

z dnia

17.12.2015

poz. 5188

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od

dnia ogłoszenia tj.

2.01.2016 r. nie wcześniej jednak niż 1 stycznia 2016 roku

 

11

XII/65/2015

z dnia

25.11.2015

Wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Dziennik Urzędowy

Województwa

Lubelskiego

z dnia

7.12.2015

poz. 4450

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od

dnia ogłoszenia tj.

22.12.2015 r. nie wcześniej jednak niż 1 stycznia 2016 roku

 

12.

XII/66/2015

z dnia

25.11.2015

Ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe, a w części nieruchomość,na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

Dziennik Urzędowy

Województwa

Lubelskiego

z dnia

5.01.2016

poz. 28

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od

dnia ogłoszenia tj.

20.01.2016 r. nie wcześniej jednak niż 1 stycznia 2016 roku

13

XII/67/2015

z dnia

25.11.2015

Określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dziennik Urzędowy

Województwa

Lubelskiego

z dnia

7.12.2015

poz. 4451

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od

dnia ogłoszenia tj.

22.12.2015 r. nie wcześniej jednak niż 1 stycznia 2016 roku

14

XII/68/2015

z dnia

25.11.2015

Określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Kąkolewnica oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Dziennik Urzędowy

Województwa

Lubelskiego

z dnia

7.12.2015

poz. 4464

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od po upływie

dnia ogłoszenia tj.

22.12.2015 r. nie wcześniej jednak niż 1 stycznia 2016 roku

15

XII/70/2015

z dnia

25.11.2015

Przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2016 rok

Dziennik Urzędowy

Województwa

Lubelskiego

z dnia

14.12.2015

poz. 4958

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od

dnia ogłoszenia tj.

29.12.2015 r.

16

XIII/74/2015

z dnia

30.12.2015

Uchwały budżetowej na 2016 rok

Dziennik Urzędowy

Województwa

Lubelskiego

z dnia

12.02.2016

poz. 759

Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

17

XIII/80/2015

z dnia

30.12.2015

Określenia kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez gminę Kąkolewnica oraz określenia dokumentacji niezbędnej do potwierdzenia tych kryteriów

Dziennik Urzędowy

Województwa

Lubelskiego

z dnia

26.01.2016

poz. 495

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od

dnia ogłoszenia tj.

15.02.2016 r.

Szukaj dokumentów
od do